Czuwaj

12/1998

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na skargę ZHP

14 lipca br. Związek Harcerstwa Polskiego wystosował skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Zielińskiego.

SKARGA dotyczyła zbadania, czy w związku z decyzjami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału środków budżetowych na zadania zlecone państwa w zakresie wychowania i profilaktyki społecznej nie nastąpiło naruszenie praw obywatelskich polegające na dyskryminacji dzieci, młodzieży i dorosłych, będących członkami Związku Harcerstwa Polskiego.

ZHP zarzucił również Ministrowi Edukacji Narodowej, iż kryteria przy podejmowaniu decyzji w sprawie podziału środków budżetowych na zadania zlecone nie były powszechnie znane.

ZHP zarzucił Ministrowi Edukacji Narodowej naruszenie zasad porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Związkiem Harcerstwa Polskiego.

PROSZONO o zbadanie, czy naruszono przepisy, na podstawie których Minister Edukacji Narodowej przyznaje środki organizacjom pozarządowym na zadania zlecone.

PO zbadaniu sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich skierował 2 listopada 1998 r. list do Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka.

W liście Rzecznik stwierdza, że "brak jest podstaw do zakwestionowania zarzutu Związku Harcerstwa Polskiego o nierównym traktowaniu tej organizacji przy podziale środków".

RZECZNIK twierdzi także, że "konstytucyjna zasada, iż wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 ust. 1), jest jednym z ważniejszym filarów demokratycznego państwa prawnego. Na przestrzeganie tej zasady słusznie jest uczulona opinia publiczna, co można było dostrzec śledząc rezonans sprawy podniesionej przez ZHP w środkach masowego przekazu".

KOŃCZĄC, Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża nadzieję, że "będzie można uniknąć podobnych nieprawidłowości w przyszłym roku".

W związku z listem Rzecznika Praw Obywatelskich Naczelnik ZHP wystosował oświadczenie do wszystkich zainteresowanych: mediów, polityków, przyjaciół harcerstwa.

OŚWIADCZENIE

ZWIĄZEK Harcerstwa Polskiego z satysfakcją przyjął wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Zielińskiego uznające zasadność naszej skargi na decyzje Ministra Edukacji Narodowej krzywdzące ZHP. Mamy nadzieję, że to stanowisko wykluczy w przyszłości stosowanie kryteriów politycznych wobec organizacji zrzeszających dzieci i młodzież.

JEDNOCZEŚNIE oczekujemy, że przyspieszone zostaną prace nad ustawą o działalności pożytku publicznego, wprowadzającą nowoczesne i demokratyczne rozwiązania w zakresie wspierania organizacji pozarządowych, w tym organizacji wychowawczych.

Naczelnik

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Ryszard Pacławski

WARSZAWA, 4 listopada 1998 roku Generuje GazEla