Czuwaj

5/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Ruch Całym życiem

Dlaczego?

FUNDAMENTY Związku Harcerstwa Polskiego określają kolejne stanowiska zjazdów i Statut ZHP, a zwłaszcza zawarte w nim Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie, charakter, cele i środki działania.

Z tych zapisów wyłania się oblicze organizacji świadomie wychowującej człowieka w duchu tradycyjnych wartości, doskonale poruszającego się we współczesnym świecie i - co ważniejsze - kreującego ten świat. Realizującego zatem wartości harcerskie całym swoim życiem.

NIESTETY, moim zdaniem rzeczywistość wciąż jakby rozmija się ze szczytnymi zapisami i deklaracjami. I to zarówno w rozumieniu celu naszej instruktorskiej służby, jak i w posługiwaniu się przez nas metodą harcerską. Nie upowszechniamy w społeczeństwie szacunku dla prawdy, choć jest ona jednym z naszych podstawowych celów zapisanych w Statucie. Może dlatego, że często sami jesteśmy na bakier z prawdą o nas samych - o ZHP. Nie tworzymy awangardy w społeczeństwie, bo często z oczu harcerskich komend giną ideały harcerskie, metoda harcerska i potrzeba samokształcenia, a członkowie komend uważają się za nieomylnych i doświadczonych instruktorów - i to własne przekonanie im wystarcza. W dodatku w miejsce, gdzie powinno być widać dynamizm, weszła rutyna i marazm.

OCZYWIŚCIE nie zawsze, oczywiście nie wszędzie, niewątpliwie jednak zbyt często...

ZBYT wolno zmienia się na lepsze nasz Związek. Nie tylko nie jesteśmy awangardą przemian w kraju, ale do czołówki nam jeszcze daleko. Tracimy przy tym siłę i entuzjazm do naprawiania świata wokół siebie. Zbyt często zamykamy się w kręgu drużyny czy hufca, problemy Związku świadomie pozostawiając gdzieś z boku. Jako Związek zatraciliśmy gdzieś niezbędny w harcerstwie młodzieńczy idealizm i zwykły romantyzm dusz. A przecież tak naprawdę każdy z nas, instruktorów, jest odpowiedzialny za oblicze ZHP - za jego wewnętrzne życie i wizerunek w społeczeństwie. Dobrze by było, by każdy z nas tę odpowiedzialność czuł.

WCHODZĄCA w życie "Strategia rozwoju ZHP" jest świetną okazją do tego, by energicznie pchnąć nasz Związek do przodu. Dlatego też właśnie teraz, by znieść różnice między obowiązującymi w ZHP dokumentami a rzeczywistością powołaliśmy do życia Ruch Całym życiem - ruch, który chce wspierać realizację strategii, który ma być otwartym forum wymiany myśli i doświadczeń instruktorskich, który ma podnieść poziom harcerstwa, podnieść poziom pełnionej przez nas służby harcerskiej i instruktorskiej.

Kim jesteśmy?

JESTEŚMY ruchem otwartym dla wszystkich tych instruktorów, którym treści zawarte w deklaracji ideowej ruchu są bliskie, a więc:
• instruktorów, którzy czują potrzebę propagowania harcerstwa czystego moralnie, w którym duże znaczenie przywiązuje się do życia w prawdzie, do działania dającego świadectwo naszym harcerskim ideałom zawartym w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim;
• instruktorów, którzy widzą potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu kadry instruktorskiej ZHP i to zarówno w sferze moralnej i ideowej, jak i programowej czy metodycznej, którzy przy tym nie chcą pozostać bierni, ale działają lub chcą działać w tym kierunku - zaczynając od siebie, swojego środowiska: drużyny, szczepu, hufca, chorągwi czy Głównej Kwatery. W tym duchu pracują nad sobą i realizują swoją harcerską służbę wychowawczą;
• instruktorów, którzy starają się reprezentować harcerskie wartości całym swoim życiem - w domu, szkole, na uczelni czy w pracy, dla których harcerstwo stało się po prostu filozofią życiową;
• instruktorów, którzy w myśl tego wszystkiego starają się być coraz lepsi w swych harcerskich działaniach - niezależnie od tego, czy są drużynowymi, czy komendantami chorągwi. Dokładność, staranność, dojrzałość w pojmowaniu celów, zaangażowanie i zwykły "harcerski romantyzm dusz" jest dla nich nieodłącznym składnikiem każdej zbiórki, zlotu czy konferencji.

I wcale nie chodzi o to, że jesteśmy najlepsi, ale że chcemy robić wszystko najlepiej jak tylko umiemy. Najzwyczajniej mamy szczerą wolę całym życiem iść naszą harcerską drogą. Jako instruktorzy czujemy się w obowiązku przestrzegać Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, wciąż kształcić się i pracować nad sobą, być harcerzem zawsze i wszędzie i jak najlepiej pełnić służbę instruktorską.

W Ruchu Całym życiem mamy wspierać się wzajemnie, realizując nasze cele na naszych dotychczasowych funkcjach instruktorskich.

Co chcemy robić?

CEL naszych działań określiliśmy w Zasadach działania Ruchu Całym życiem. Program wciąż jest jednak rzeczą otwartą, bo będzie on dziełem wszystkich członków ruchu opracowanym podczas pierwszej naszej ogólnopolskiej zbiórki. Jesteśmy otwarci na pomysły wszystkich, którzy się identyfikują z ruchem i chcą zostać jego członkami. Widzimy wielką potrzebę spotkania ze sobą ludzi z różnych regionów Polski i wspólnego opracowania ogólnopolskiego programu Ruchu Całym życiem. Oczywiście nie pozostajemy bierni i sami też szukamy form realizacji obranych celów.

NA razie rozważamy działania w trzech kierunkach:
• "Całym życiem" - czyli propagowanie wzorca instruktora reprezentującego harcerstwo całym swoim życiem - w drużynie, hufcu, rodzinie, szkole czy środowisku pracy.
• "Dobry instruktor" - czyli stymulowanie rozwoju umiejętności instruktorskich przydatnych w pełnieniu powierzonej funkcji; stałe podnoszenie poziomu harcerskich działań.
• "Wierni idei" - podnoszenie poziomu instruktorów w sferze moralnej i ideowej.

Propozycje realizacji kierunku "Całym życiem"

- Zorganizowanie jednorazowych "spotkań branży", czyli zbiórek instruktorów z całej Polski reprezentujących jedną branżę lub zawody pokrewne (np. służba zdrowia, oświata, biznes i zarządzanie), na których dokonamy analizy etosu pracy i indywidualnego wpływu instruktorów na środowisko pracy.
- Opracowanie broszury "Całym życiem" będącej cyklem artykułów napisanych przez instruktorów harcerskich na temat, co jest w życiu ważne, jak widzą swoje "całym życiem".
- Zorganizowanie konferencji "Harcerska służba" analizującej najważniejsze problemy Polski w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej czy gospodarczej i miejsce harcerstwa w ich rozwiązywaniu.

Propozycje realizacji kierunku "Dobry instruktor"

- Zorganizowanie konferencji "Postulaty dla ZHP" analizującej najważniejsze zdaniem uczestników Rajdu "Arsenał" problemy ZHP (już za nami, relacje z konferencji możecie przeczytać obok oraz w kolejnych numerach "Czuwaj").
- Opracowanie pakietu "Postulaty dla ZHP" umożliwiającego przeprowadzenie podobnej konferencji lub zbiórki instruktorskiej na własnym terenie (film wideo z wywiadami, dyskietka z prezentacją wyników zadania przedrajdowego z "Arsenału" zatytułowanego "Postulaty dla ZHP", pełny zapis wywiadów, gazetka konferencyjna z wynikami dyskusji).
- Przeprowadzenie konferencji dla hufcowych "Rola i zadania hufca".
- Stopniowe wydawanie pakietu dla kadry kursów drużynowych zawierającego:
a) publikacje i kasetę wideo poświęconą przygotowaniu i poprowadzeniu kursu drużynowych,
b) materiały pomocnicze dla kończących kursy (skrypty z zajęć),
c) materiały pomocnicze dla kadry kursów (np. gotowe plansze do gry, prezentacje komputerowe),
d) przykładowe programy przeprowadzonych już kursów,
e) opracowanie biblioteczki kursu.
- Przeprowadzenie kuźnicy instruktorskiej i opracowanie gazety instruktorskiej na Zlocie Gniezno 2000 na tematy poruszone w "Strategii rozwoju ZHP".
- Zorganizowanie zlotu instruktorskiego w formule otwartej, wypracowującego materiały na wybrane ze strategii zagadnienia.
- Opracowanie planu podnoszenia indywidualnych kwalifikacji instruktorów - członków Ruchu.

Propozycje realizacji kierunku "Wierni idei"

- Zorganizowanie konferencji odpowiadającej na pytanie "Kogo chcemy wychować?".
- Poprowadzenie w poszczególnych ośrodkach pracy ruchu cyklu dyskusji "Ważne sprawy" (np. harcerstwo a polityka, spojrzenie na koedukację, przeszłość czy przyszłość w ZHP, miejsce wychowania religijnego w harcerstwie).
- Zorganizowanie wystawy ukazującej etos harcerski przed laty i dziś - byłaby to wystawa pokazująca historię harcerstwa przez pryzmat idei i tradycji harcerskiej.
- Wydanie podręcznika harcerza opartego na dobrych podstawach ideowych.

TO na razie luźne pomysły. Mam nadzieję na jeszcze lepsze - może twoje. Z nich wspólnie wybierzemy te, które najciekawiej i najefektywniej zrealizują nasze cele.

hm. Jolanta Kreczmańska
członek Ruchu Całym życiem
Hufiec ZHP Warszawa Mokotów Generuje GazEla