Czuwaj

8-9/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Z Grunwaldzkiego Pola

JAK każdego roku, harcerze, zuchy i instruktorzy z drużyn grunwaldzkich wyznaczyli sobie pole historycznej bitwy na doroczne spotkanie i podsumowanie zadań realizowanych we współzawodnictwie grunwaldzkim w roku 1999.

W dniach od 12 do 16 lipca br. odbył się kolejny Ogólnopolski Zlot Harcerski "Grunwald '99". Uczestniczyło w nim 1246 harcerzy, zuchów i instruktorów z całej Polski, harcerze z ZHP na Litwie, skauci węgierscy, czescy, niemieccy i litewscy. Na apelu zlotowym w dniu 15 lipca stanęło w harcerskich szykach około 2000 harcerzy.

MIASTECZKO zlotowe zostało podzielone na 7 regionalnych gniazd, a więc ziemi łódzkiej, Pomorza i Kujaw, Śląska, Pomorza Środkowego i Zachodniego, Mazowsza, Warmii i Mazur oraz Wielkopolski.

CELEM działań programowych była integracja przebywających na Zlocie drużyn, ugruntowanie wiedzy historycznej w praktycznym działaniu, przybliżenie miejsca młodzieży polskiej w jednoczącej się Europie oraz podsumowanie realizacji całorocznego współzawodnictwa o tytuł i odznakę grunwaldzką.

PROGRAM, który w ca-łości przygotowały środowiska wspólnotowe, realizowany był w następujących cyklach:

1. Grunwaldzkie Harce - na które składały się: zdobywanie plakietki zlotowej, festiwal piosenki harcerskiej i zuchowej, zawody sportowe.

2. Nasze rocznice:

- Grunwaldzkie czuwanie - poświęcone pamięci druha hm. Stefana Mirowskiego i wartościom, którym poświęcił życie. Jako temat rozważań przyjęto "Patriotyzm Polaków na dziś i jutro". Z okazji 3 rocznicy śmierci druha Mirowskiego i drużynowych - phm. Marii Witkowskiej z Działdowa i phm. Jacka Ćwiklińskiego z Olszyna przez cały czas Zlotu płonęła harcerska watra.

- 40 rocznica usypania przez instruktorów zuchowych kopca króla Władysława Jagiełły. Dla uczczenia tej rocznicy zorganizowano uroczysty apel i Przyrzeczenie Harcerskie u stóp kopca.

- 10 rocznica pobytu na Zlotach Grunwaldzkich zuchów z gromad zuchowych "Słonecznych" i "Wędrownych Zuchów" ze Słupcy.

3. Grunwaldzkie Święto - dzień 15 lipca.

ROZPOCZĘŁA je tradycyjnie odbywająca się w miasteczku zlotowym Sesja Rady Gminy Grunwald i polowa msza święta koncelebrowana przez ks. arcybiskupa metropolitę warmińskiego hm. Edmunda Piszcza, instruktora ZHP. Odbyło się też spotkanie władz ZHP z marszałkiem Sejmu RP Maciejem Płażyńskim i licznie zebranymi gośćmi oraz uroczysty apel na Wzgórzu Pomnikowym z udziałem najwyższych władz państwowych, samorządowych i harcerskich - przewodniczącej ZHP hm. Marii Hrabowskiej i naczelnika ZHP hm. Ryszarda Pacławskiego. W czasie apelu Naczelnik nadał odznakę i tytuły 131 drużynom grunwaldzkim.

WAŻNYM wydarzeniem był Wielki Sejmik Grunwaldzki, na którym podsumowano miniony rok, podjęto decyzje programowe i regulaminowe na kolejny - 2000 - i wybrano władze wspólnoty.

W czasie festynu zlotowego środowiska prezentowały tradycje rycerskie i obrzędy średniowieczne, a przez cały czas trwał jarmark i wymienianie staroci.

ODBYŁO się też obrzędowe "ogniobranie" na kopcu króla Władysława Jagiełły, z którego drużyny zabrały ogień do swoich środowisk. Ogniem tym zapalą w dniu 29 września pierwsze ogniska w nowym roku harcerskim.

NAJWIĘKSZY udział w organizacyjnym i programowym przygotowaniu Zlotu miały środowiska: wielkopolskie, środkowopomorskie, śląskie i warmińsko-mazurskie.

"WSPÓLNOTA Drużyn Grunwaldzkich" będąc ruchem patriotyczno-wychowawczym program swój, oparty na historycznych i kulturowych korzeniach narodu polskiego, transformuje do potrzeb wchodzącego w życie młodego pokolenia. Dlatego w ogłoszonych podczas uroczystego apelu ,,Grunwaldzkich Wiciach" przekazałam następujące przesłanie:

Do wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów

PRZED nami wyzwanie trzeciego tysiąclecia. Dla nas Polaków oznacza to znalezienie właściwego miejsca w zjednoczonej Europie - wielkiej ojczyźnie ojczyzn.

DLATEGO zobowiązuję was do podejmowania w harcerskich drużynach działań w dziele wychowania młodzieży w duchu tradycji historii i kultury narodowej i jednocześnie młodzieży przygotowanej do życia w nowoczesnym świecie.

NIECH tegoroczne współzawodnictwo grunwaldzkie skieruje drużyny na tropy narodowej przeszłości i uczestnictwa Polski w tworzeniu wspólnych europejskich korzeni, opartych na wartościach rodzinnych, honorze i prawdzie. Niech także pomoże w wychowaniu człowieka przyszłości, wykształconego, znajdującego właściwe miejsce w przyszłej ojczyźnie ojczyzn - zjednoczonej Europie XXI wieku.

IDĄC śladami przeszłości i w służbie dla przyszłości nie zapomnijcie wiosną przyszłego roku - w hołdzie Matce Ziemi zasadzić dalsze ,,grunwaldzkie drzewa".

Grunwald - Pole Bitwy
15 lipca 1999 roku

DRUHNY i Druhowie!

JEŚLI tym tekstem przybliżyłam wam nasz ruch i chcielibyście w nim uczestniczyć - zapraszam do współzawodnictwa o tytuł i odznakę grunwaldzką w roku 2000.

MELDUNKI o przystąpieniu do współzawodnictwa należy przekazać do dnia 31 października 1999 r. do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, Olsztyn, ul. Warszawska 16. Termin zakończenia współzawodnictwa - 30 kwietnia 2000 r.

BLIŻSZYCH informacji szukajcie w "Biuletynie Informacyjnym ZHP".

Czuwaj!
hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska
Przewodnicząca
"Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich" Generuje GazEla