Czuwaj

10/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

"Azymut 270" - z czym to się je?

JEDNYM z priorytetów polskiej polityki zagranicznej jest integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Według ostatnich sondaży poparcie dla idei integracji europejskiej stopniowo maleje. Jest to w dużej mierze efekt braku dobrej i spójnej polityki informacyjnej, którą prowadziłyby nie tylko instytucje rządowe, ale przede wszystkim organizacje pozarządowe. Celem polskiej polityki informacyjnej w kwestiach integracji europejskiej powinno być zaprezentowanie społeczeństwu bilansu korzyści i strat wynikających z integracji Polski ze strukturami UE oraz przekazanie wiedzy o instytucjach i organizacjach jednoczącej się Europy.

ZWIĄZEK Harcerstwa Polskiego, jako największa w Polsce organizacja wychowawcza, może odegrać ogromną rolę w procesie informowania społeczeństwa o przebiegu procesu integracyjnego. ZHP może dotrzeć do młodych ludzi, którzy będą beneficjentami członkostwa Polski w UE. W rzeczywistości ZHP nie ma pełnego programu dotyczącego integracji europejskiej, a potrzeba posiadania takiego programu jest ogromna.

W wiosennych numerach "Czuwaj" znalazły się artykuły poświęcone nowej propozycji programowej ZHP "Azymut 270". Pierwszy z nich prezentował ideę prowadzenia tzw. kształcenia europejskiego, także w drużynach harcerskich. Drugi, autorstwa phm. Ryszarda Rojdy, dotyczył warsztatów dla animatorów propozycji "Azymut 270", które odbyły się w kwietniu br. w Gdańsku. Artykuł, który teraz drogi czytelniku studiujesz, prezentuje bardziej szczegółowo propozycję programową "Azymut 270".

Dla kogo?

ADRESATAMI propozycji programowej "Azymut 270" będą harcerki, harcerze, harcerki starsze, harcerze starsi działający w drużynach harcerskich lub starszoharcerskich oraz instruktorki i instruktorzy ZHP.

Po co?

CELEM propozycji programowej jest:
- Przybliżenie młodym ludziom kwestii związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
- Poszerzenie wiedzy członków ZHP o organizacjach i instytucjach jednoczącej się Europy.
- Uświadomienie harcerkom, harcerzom, harcerkom starszym, harcerzom starszym oraz instruktorkom i instruktorom znaczenia członkostwa ZHP w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) oraz w Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).
- Ukazanie roli Regionów Europejskich WOSM i WAGGGS w procesie integracji europejskiej.
- Promocja idei Szkolnych Klubów Europejskich jako pola stałej służby drużyny harcerskiej na rzecz szkoły. Drużyny harcerskie będą mogły tworzyć w swoich szkołach Harcerskie Kluby Europejskie.

Co z broszurą?

JEDNYM z ważnych elementów propozycji "Azymut 270" jest broszura informacyjna dla drużynowych harcerskich. Zawierać ona będzie:

1. Informację o Unii Europejskiej i innych instytucjach Europy.

2. Propozycję ćwiczeń i zabaw, które można przeprowadzić podczas zbiórek w drużynach. Dzięki tym propozycjom harcerki i harcerze będą mogli poznać instytucje UE, organizacje europejskie działające na rzecz integracji państw oraz WOSM i WAGGGS (ze zwróceniem szczególnej uwagi na Region Europejski tych organizacji).

3. Kanon sprawności harcerskich dotyczących m.in. integracji europejskiej, znajomości języków obcych.

4. Poradnik współpracy międzynarodowej drużyn ZHP (autorzy poradnika będą starali się odpowiedzieć na wszelkie pytania, które drużyna harcerska lub starszoharcerska może mieć w związku z np. planowanym udziałem w zlocie zagranicznym). Poradnik będzie prezentował programy Regionów Europejskich WOSM i WAGGGS: "Passport for Europe", "Where to Stay in Europe", "Eurosteps".

Kiedy?

PÓŹNĄ jesienią br. trafią do hufców i chorągwi materiały propozycji programowej "Azymut 270". Wszystkie komendy hufców otrzymają kilka gazetek ściennych promujących propozycję "Azymut 270". Trochę później dotrą do hufców broszury informacyjne. Propozycję programową można realizować w każdej chwili. Nie wymaga ona wcale rocznej pracy z drużyną. Możną ją realizować podczas biwaku, zimowiska, obozu letniego lub zwykłych zbiórek harcerskich. Od stycznia przyszłego roku ruszy internetowe Centrum Harcerskich Klubów Europejskich. Będzie ono dużą bazą danych, w której można zapoznać się z "europejskimi" pomysłami środowisk harcerskich z całej Polski. Będzie można pogłębić swoją wiedzę o Unii Europejskiej, Radzie Europy i innych organizacjach europejskich (także pozarządowych) zajmujących się integracją europejską. Ciekawe pomysły z bazy danych Centrum Harcerskich Klubów Europejskich będą publikowane na łamach "Propozycji" i "Na tropie".

A zatem do dzieła. Przyszłość Europy należy bez wątpienia do nas. Ale do życia w zjednoczonej Europie musimy się dobrze przygotować.

phm. Aleksandra Filińska
pwd. Marcin Dukaczewski Generuje GazEla