Czuwaj

10/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Wizyta Prezydenta ISGF w Polsce

PREZYDENT ISGF - Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek - Niels Rosenbom oraz jego żona Birgit byli gośćmi VIII Złazu Seniorów w Gdańsku, w dniach od 29 sierpnia do 1 września br.

BYŁO to pierwsze jego spotkanie z seniorami i pierwsza wizyta w Polsce po przyjęciu nas do ISGF. Goście wzięli udział w mszy harcerskiej w kościele św. Katarzyny za rozpoczęcie złazu, w sesji historycznej "Wychowawcza rola harcerstwa w czasie II wojny światowej", zwiedzali z nami gdańską Starówkę i miejsca pamięci narodowej, byli na ognisku i uroczystościach na Westerplatte z okazji 60. rocznicy wybuchu wojny, kończących nasz złaz. Odbyli także spotkanie z przewodniczącą hm. Marią Hrabowską i naczelnikiem hm. Ryszardem Pacławskim z udziałem przewodniczącego Rady Seniorów i komendanta Chorągwi Gdańskiej. Była to dobra okazja do przedyskutowania wielu problemów, wymiany poglądów i wzajemnego poinformowania się o wielu wielkich i małych sprawach naszej harcerskiej i oldskautowej rzeczywistości.

W trzecim dniu złazu, na specjalnie zorganizowanym w tym celu kominku, Niels Rosenbom zapoznał szerokie grono uczestników złazu z organizacją i ideowo-programowymi założeniami ISGF, odpowiadał także na liczne pytania.

Przypomnijmy:

ISGF zrzesza dorosłych skautów i przewodniczki z organizacji narodowych z 45 krajów całego świata, łącznie ok. 100 tys. członków, a także małe 10-30-osobowe grupy oldskautów z kilkunastu dalszych państw. Podstawowymi celami działania ISGF są:
- podtrzymywanie wśród dorosłych skautów i przewodniczek skautowego stylu życia i przestrzegania zasad prawa i przyrzeczenia skautowego w myśl zasady "Kto raz skautem, skautem na zawsze",
- utrzymywanie kontaktów z młodzieżą skautową, wspomaganie jej przykładem i radą, pomoc materialna i tworzenie w społeczności lokalnej atmosfery sprzyjającej rozwojowi skautingu,
- rozwijanie współpracy i wzajemnych kontaktów między oldskautami w różnych krajach.

POCZĄTKI ruchu oldskautów w poszczególnych krajach to już lata trzydzieste, początki organizowania się ruchu światowego - to lata pięćdziesiąte, a ISGF w obecnej formie organizacyjnej powstał w 1996 roku na konferencji w Montegrotto (Włochy).

NAJWYŻSZĄ władzą Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek jest zbierająca się co trzy lata Światowa Konferencja przedstawicieli krajów członkowskich. Określa ona zadania na następne lata, ustala przepisy wewnętrzne i wybiera sześciu członków dwunastoosobowego Komitetu Światowego. Komitet ten składa się z 12 wybieranych członków, przedstawiciela WOSM, przedstawicielki WAGGGS i Sekretarza Generalnego, który kieruje Światowym Biurem ISGF mieszczącym się w Brukseli.

CZŁONKIEM ISGF może zostać każdy, respektujący zasady prawa i przyrzeczenia skautowego. Członkami są przede wszystkim dorośli skauci, którzy nie pełnią już funkcji w organizacjach skautowych, ale ponieważ nie ma zakazu jednoczesnego działania w strukturach oldskautowych i w skautingu młodzieżowym, członkami są także czynni instruktorzy skautowi. Dużą grupę członkowską tworzą przyjaciele skautingu, w większości rodzice skautów i skautek.

OLDSKAUCI i przewodniczki tworzą lokalne zespoły, kluby lub kręgi, w których koncentruje się praca programowa, współdziałanie z jednostkami skautingu młodzieżowego i społecznością lokalną oraz odbywają się imprezy i spotkania okolicznościowe i wypoczynkowo-rekreacyjne. Dużą wagę przywiązuje się do kontaktów i współpracy z innymi grupami oldskautowymi o zasięgu tak ogólnokrajowym, jak i międzynarodowym. Są to kontakty grupowe i indywidualne, także na zasadach wymiany wypoczynkowo-urlopowej, często całymi rodzinami. Oldskauci pomagają w swoich środowiskach lokalnych organizacjom skautowym w zdobywaniu środków finansowych, a ISGF prowadzi takie działania w skali międzynarodowej, pomagając organizacjom skautowym w krajach słabo rozwiniętych. Celowi temu służy między innymi międzynarodowe zbieranie znaczków pocztowych.

ŚREDNIA wieku w organizacjach oldskautowych w większości krajów to 55-60 lat. Największym problemem organizacyjnym są trudności przyciągnięcia do organizacji oldskautowych ludzi młodszych, w wieku 25-50 lat, i wypracowanie programów działania dopasowanych do różnych grup wiekowych.

Z przedstawionej przez Nielsa Rosenboma informacji, a także z wielogodzinnych z nim rozmów w czasie złazu nasuwa się istotna refleksja. Nasz ruch seniorów rozwijał się i kształtował praktycznie bez żadnych kontaktów z organizacjami oldskautowymi z innych krajów, ale wypracowane w naszych kręgach seniorów kierunki działania, a także zadania, które stawiamy sobie na najbliższe lata, są bardzo zbliżone do tego, czym zajmują się inne organizacje zrzeszone w ISGF. Daje to możliwości zorganizowania pełnej partnerskiej współpracy z innymi organizacjami oldskautowymi przy realizacji zadań wynikających z naszego członkostwa w ISGF.

ZAPYTANY przeze mnie przy pożegnaniu o wrażenia ze złazu Niels stwierdził, że pierwszego dnia czuł się oficjalnym gościem, z którym rozmawia się wyłącznie przez tłumacza, a wyjeżdża jako jeden z wielu uczestników złazu, rozstając się z przyjaciółmi, którzy w bezpośrednich rozmowach przy pożegnaniu mają mu do przekazania wiele życzliwości.

phm. Andrzej Borodzik Generuje GazEla