VII ZEBRANIE RADY NACZELNEJ ZHP

Pracowity dzień

OBRADUJĄCA 20 listopada br. Rada Naczelna ZHP miała bardzo pracowity dzień. Nie na każdym zebraniu musi ona podejmować tak trudne decyzje i wypowiadać się w tak ważnych dla Związku sprawach.

W trakcie zebrania odbyła się niezwykle miła uroczystość. Prof. dr Jerzy Socha, zastępca dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka ds. opieki zdrowotnej odebrał z rąk naczelnika ZHP hm. Ryszarda Pacławskiego symboliczny czek na sumę prawie 66 tys. złotych. Były to pieniądze zgromadzone przez harcerki i harcerzy w czasie tegorocznej akcji "Grosik".

DRUGIM ważnym wydarzeniem, tym razem ze względu na sprawne funkcjonowanie organizacji, był wybór nowych członków Głównej Kwatery ZHP. Rada Naczelna w głosowaniu tajnym do składu GK wybrała hm. Teresę Hernik, dotychczasową komendantkę Chorągwi Podlaskiej, phm. Ewę Lachiewicz, komisarkę zagraniczną ZHP, oraz hm. Ryszarda Polaszewskiego, zastępcę komendanta hufca Gniezno, dotychczasowego członka Rady Naczelnej. Druhnę Teresę Hernik Naczelnik ZHP powołał na funkcję zastępczyni Naczelnika. Rada przyjęła rezygnację z członkostwa w Głównej Kwaterze hm. Pawła Zygarłowskiego. Druhowi Pawłowi złożono serdeczne podziękowania, szczególnie za pracę przy ujednolicaniu i opracowywaniu regulaminów wewnątrzzwiązkowych.

A ponadto rada:
- Wysłuchała wystąpienia, a właściwie gawędy pana Ryszarda Zieniawy, przedstawiciela Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, który zachęcał nas do ćwiczeń w sportach Wschodu, na przykład karate, a także przypomniał o możliwości reaktywowania harcerskich klubów sportowych.
- Przyjęła informację Naczelnika ZHP o aktualnej sytuacji w ZHP i o stanie przygotowań do Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego GNIEZNO 2000.
- Zapoznała się ze stanem realizacji uchwał i stanowisk XXXI Zjazdu ZHP (właśnie mija połowa kadencji Rady Naczelnej - do kolejnego zjazdu zostały nam dwa lata).
- Zaakceptowała kierunki pracy nad systemem stopni instruktorskich - przyjęto decyzję o niezmienianiu aktualnego systemu, np. przez wprowadzenie białej podkładki pod krzyżami dla harcerzy starszych, którzy mają otwartą próbę przewodnikowską lub przez dodanie w systemie stopni jeszcze jednego - dla instruktorów o długim stażu.
- Przyjęła uchwałę o zaprzestaniu przyznawania krzyża "Za zasługi dla ZHP" z Rozetą-Mieczami od 1 stycznia 2000 r. oraz zaakceptowała przyznanie powyższego krzyża Stowarzyszeniu Szarych Szeregów. Krzyż ten przyznaje Przewodnicząca ZHP, lecz jest on odznaczeniem indywidualnym. Odznaczenie zbiorowe przyznać musiała Rada.
- Uchwaliła nową wysokość składek członkowskich. Od nowego roku harcerze i harcerki oraz niepracujący instruktorzy i instruktorki płacić będą składkę w wysokości 1 zł miesięcznie, a instruktorzy i seniorzy 2 zł. Połowa składki pozostaje w hufcu, a połowa jest odprowadzana do GK ZHP. Pozwoli to na zapłacenie składek ZHP w stowarzyszeniach międzynarodowych - WOSM i WAGGGS.
- Wysłuchała ks. kapelana Jana Ujmę, który poinformował radę o pracy duszpasterskiej w Związku.

hm. Adam Czetwertyński Generuje GazEla