CODI w  rejestrze

NIE jest tajemnicą, że wśród instruktorów harcerskich jest wielu nauczycieli. Podnosząc swoją wiedzę i umiejętności instruktorskie doskonalą również warsztat zawodowy. Wiadomo też, że Związek Harcerstwa Polskiego ma wiele ciekawych programów i form kształcenia, które może zaoferować nauczycielom, szczególnie teraz, gdy rozpoczęła się reforma szkolnictwa.

DLATEGO od pewnego czasu podejmowane były działania, aby powołać przy Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Zabiegi te zostały pomyślnie zakończone i decyzją Ministra Edukacji do rejestru MEN została wpisana placówka o zasięgu ogólnokrajowym pod nazwą Centralny Ośrodek Doskonalenia Instruktorów (CODI) w Waszecie k. Olsztynka.

JEDNYM z głównych zadań placówki jest doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, wychowawców i instruktorów harcerskich w zakresie pedagogiczno-metodycznym i specjalistycznym. Absolwenci CODI otrzymywać będą zaświadczenia o ukończeniu kursów doskonalących lub świadectwa kwalifikacyjne.

OD 13 do 18 listopada br. odbył się w "Perkozie" pierwszy zapisany w planie kształcenia CODI kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie budowania programów edukacyjnych w zreformowanej szkole.

CSI w Internecie: www.csi.zhp.org.pl
e-mail: csi@zhp.org.pl Generuje GazEla