Czuwaj

4-5/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer


Napisz do nas:
czuwaj@zhp.org.pl

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

ROZKAZ SPECJALNY

Druhny i Druhowie

ZWRACAM się do Was - zuchów, harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów, do seniorek i seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w ważnym momencie. W tym roku, pierwszym roku nowego tysiąclecia obchodzimy 90. rocznicę powstania ruchu harcerskiego na ziemiach polskich.

22 maja 1911 roku na mocy rozkazu twórcy polskiego harcerstwa Andrzeja Małkowskiego powstały trzy pierwsze polskie drużyny skautowe. "...powstały wtedy, gdy na ziemi władała tylko przemoc, a pod ziemią i tam, gdzie nieco lżej było, tętniło bujne, nowe życie, przygotowujące czyn, przygotowujące odzyskanie bytu państwowego Polski i prawa budowania Wielkiej Rzeczpospolitej własną myślą i własnymi dłońmi..." .Tak rozpoczęła się trwająca od dziewięćdziesięciu lat nasza harcerska służba - Bogu, Polsce i bliźnim.

CO decyduje o tym, że harcerstwo jest wciąż atrakcyjne dla kolejnych pokoleń młodych ludzi?

TO HARCERSKA METODA, niezmienna od lat, oparta na wypracowanych przez pokolenia wartościach moralnych zawartych w Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz Zobowiązaniu Instruktorskim.

TO PROGRAM HARCERSKIEJ SŁUŻBY - kształtowanie swojej osobowości, przygotowanie do wyzwań dorosłego życia. To poszukiwanie pola służby, odpowiadanie na społeczne potrzeby środowiska, chęć "zostawiania świata lepszym, niż go zastaliśmy".

TO TRADYCJA, WARTOŚCI, WZORCE OSOBOWE - atmosfera braterstwa i przyjaźni, wypracowane przez pokolenia zasady i postawy. To miłość, prawda, wiara, patriotyzm, wolność - wartości, dla których warto żyć i w obronie których warto ginąć.

TO KADRA INSTRUKTORSKA - profesjonalnie przygotowana, świadoma roli wychowawcy. To instruktorzy i instruktorki, nauczyciele i mistrzowie, starsi bracia i siostry - przekazujący siebie tym, którzy wkraczają na harcerską drogę i poszukują swojej życiowej szansy.
Druhny i Druhowie

"NIE byłoby harcerstwa, gdyby nie było potrzebne" - pisał przewodniczący ZHP hm. Stefan Mirowski. Harcerstwo potrzebne jest nam - zuchom, harcerkom i harcerzom oraz instruktorom, bo dzięki niemu kształtujemy swoje charaktery i budujemy przyszłe dorosłe życie. Potrzebne jest bliźnim, którym zawsze gotowi jesteśmy nieść chętną pomoc. Potrzebne jest Polsce, bo uczy miłości do Ojczyzny i kształtuje aktywnego obywatela.

SŁUŻĄC Ojczyźnie harcerki i harcerze brali udział w walkach o niepodległość, budowali II Rzeczpospolitą, wsławili się szaroszeregową walką z hitlerowskim okupantem, odbudowywali kraj ze zniszczeń wojennych, pełnili służbę wszędzie tam, gdzie byli potrzebni.

DZISIAJ naszą harcerską powinnością jest aktywne przygotowanie się do dorosłego życia. Wykorzystajmy zdobytą wiedzę i umiejętności, naszą harcerską zaradność w domu, szkole, w pracy zawodowej i w społeczności lokalnej, aby w ten sposób godnie służyć Rzeczpospolitej i budować Jej siłę oraz znaczenie w integrującej się Europie.
Druhny i Druhowie

W celu dokumentowania i popularyzacji harcerskiego dorobku dziewięćdziesięciolecia:

1. Powołuję Muzeum Harcerstwa. Jego zadaniem będzie dokumentowanie historii harcerstwa, gromadzenie i archiwizowanie zbiorów oraz pamiątek harcerskich, propagowanie historii i harcerskich wzorców osobowych.

2. Ustanawiam Honorową Nagrodę im. hm. Olgierda Fietkiewicza, przyznawaną rokrocznie w dniu 22 maja za wzbogacanie wiedzy o historii harcerstwa i jej popularyzację.

WSZYSTKIM jednostkom harcerskim z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy powstania harcerstwa polecam:

1. Zorganizować harcerskie spotkania pokoleń, ogniska, kominki, wieczornice poświęcone historii harcerstwa i jego bohaterom.

2. Popularyzować wśród społeczności lokalnej i szczególnie wśród rodziców harcerzy dorobek drużyn, hufców, chorągwi i całego harcerstwa.

3. W porozumieniu z komisjami historycznymi hufców i chorągwi podjąć starania o zgromadzenie i zabezpieczenie przed zniszczeniem wszelkich harcerskich pamiątek i eksponatów.

Czuwaj!

hm. Wiesław Maślanka

Warszawa, 22 maja 2001 r. Generuje GazEla