PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kontakty z ZHR-em

Pyta grono instruktorów ZHP, m.in. środowisko Hufca Kraków Krowodrza

Odpowiada w imieniu GK ZHP naczelnik hm. Wiesław Maślanka

JAKIE są dziś oficjalne kontakty między ZHP a ZHR? Dlaczego ZHP nie wykazuje zainteresowania wstąpieniem do istniejącej i skupiającej inne organizacje harcerskie Federacji Harcerstwa Polskiego?

GŁÓWNA Kwatera ZHP akceptuje fakt istnienia w Polsce kilku zarejestrowanych organizacji harcerskich i sądzi, że w bliskiej przyszłości sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Po latach wysiłków na rzecz zjednoczenia polskiego harcerstwa uznaliśmy, że dzisiaj władze ZHP powinny skoncentrować się na potrzebach własnej organizacji, przed którą stoi wiele wyzwań, zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się XXXII Zjazdu ZHP.

ZHP nie może dzisiaj przystąpić do Federacji Harcerstwa Polskiego, ponieważ nie odpowiada nam jej obecna konstrukcja. Przykładowe problemy, które widzimy, to:

• fakt, że Federacja działa na obszarze wszystkich krajów świata,

• założenie, że Federacja miałaby stanowić reprezentację polskiego harcerstwa wobec międzynarodowego skautingu.

ZHP należy od pięciu lat do dwóch międzynarodowych organizacji skautowych - Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) i musi w swojej działalności respektować zasady tych organizacji.

ZGADZAMY się w pełni z 4 pkt. uchwały Rady Naczelnej ZHR z 25 lutego 2001 r. w sprawie współdziałania z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi, który mówi: "Podstawową formą współpracy ZHR z organizacjami harcerskimi i skautowymi powinno być współdziałanie na poziomie drużyn harcerskich. Współdziałanie to powinno przebiegać zgodnie z przesłaniem Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego o braterstwie skautowym, we wzajemnym szacunku, ze zrozumieniem i poszanowaniem suwerenności oraz odrębności współpracujących organizacji harcerskich".

DOSTRZEGAMY potrzebę współdziałania również na poziomie krajowym. Sądzimy jednak, że dążenie do utworzenia wspólnej reprezentacji jest dzisiaj przedwczesne i mało realne.

CIESZYMY się, że rozpoczęty został cykl spotkań władz naczelnych wszystkich zainteresowanych organizacji. Spotkania takie będą, mamy nadzieję, służyć wymianie informacji i doświadczeń i mogą doprowadzić do uzgadniania stanowisk w konkretnych kwestiach.

Próba ZHP

Pyta redakcja "Czuwaj"

Odpowiada instruktor Działu Programowo-Metodycznego GK ZHP hm. Michał Królikowski

JAK należy rozumieć pojęcie "próby ZHP", które zostało sformułowane w Uchwale nr 27 Rady Naczelnej ZHP z 10.10.1992 r. w sprawie stopni harcerskich?

PRÓBA ZHP łączy się ze zdobyciem pierwszego stopnia harcerskiego i nabyciem pełnego członkostwa w naszej organizacji (patrz Statut, § 17). Inna jest próba w przypadku 11-latka, który wstępuje do drużyny, a inna 16-latka.

W tym pierwszym przypadku harcerz zdobywa stopień młodzika i zdobycie tego stopnia jest równoznaczne z zakończeniem próby ZHP i dopuszczeniem do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Stopień młodzika harcerz powinien zdobywać krócej niż rok. W drugim przypadku harcerz zazwyczaj zdobywa stopień ćwika (rozszerzając próbę o wymagania stopnia młodzika i wywiadowcy). Próba na stopień ćwika harcerza starszego, który rozpoczyna swą działalność w ZHP, może trwać około roku. W jego przypadku próba ZHP kończy się z chwilą zdobycia tego stopnia. W niektórych drużynach próba ZHP łączona jest z tzw. próbą drużyny i zdobywaniem chusty. Generuje GazEla