Czuwaj

9/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer
PRZED ZJAZDEM ZHO

O zmianach w Statucie ZHP

We wrześniu naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka przesłał list do uczestników zbiórek wyborczych na XXXII Zjazd ZHP w sprawie zmian w Statucie ZHP. Zaproponował w nim dyskusję we wszystkich środowiskach, przede wszystkim w czasie zbiórek wyborczych. Załącznikiem do tego listu jest projekt Statutu przygotowany przez Główną Kwaterę ZHP. Projekt ten nie zawiera rewolucyjnych zmian, jest to raczej, moim zdaniem, kosmetyka, udoskonalenie Statutu do tej pory funkcjonującego. Teoretycznie termin dyskusji upłynął, ale jeszcze wokół wszelkich zapisów, aż do chwili, gdy delegaci na Zjeździe podniosą rękę w głosowaniu "za" lub "przeciw", będą trwały polemiki, dlatego pozwolę sobie na komentarz niektórych zapisów. Pomocne tu bardzo jest omówienie projektu przedstawione razem z listem Naczelnika.

Kategorie członkowskie

PROPONUJE się wprowadzenie trwałego i precyzyjnego podziału na cztery kategorie członkowskie. Dwie kategorie członków zwykłych - uczestników (to przede wszystkim zuchy, harcerze i seniorzy) oraz instruktorów. Dwie kategorie członków wspierających - działaczy i osób prawnych. Rada Naczelna ma decydować o podziale uczestników na grupy wiekowe. To dobre rozwiązanie. Przecież decyzji wymaga utworzenie (lub nieutworzenie) grupy gimnazjalistów oraz ustalenie, w jakim wieku mają być seniorzy. Czy najmłodsi seniorzy mają mieć 18 czy 50 lat?

WAŻNY jest także zapis o momencie, kiedy staje się członkiem organizacji. Dzieje się to z chwilą wyrażenia woli przynależności do ZHP i uzyskania przydziału służbowego. A więc wszystkie osoby na okresie próbnym (a nie dopiero na przykład po złożeniu Przyrzeczenia) będą członkami Związku. Zapis ten wynika z wymogów Prawa o stowarzyszeniach. Poprzednie zapisy Statutu były bardzo niejednoznaczne.

Minimalny wiek instruktora

PODNIESIENIE minimalnego wieku instruktora z 16 na 18 lat jest bardzo dyskusyjne. Mówi się, że na przykład gromady zuchowe w niektórych hufcach nie będą (ze względu na wiek drużynowych) prowadzone przez instruktorów. Ale w wyniku tego zapisu instruktorami ZHP będą mogły zostać osoby posiadające pełnię praw obywatelskich, co jest ważne zwłaszcza z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej za powierzone życie i mienie.

Działalność partyjna członków ZHP

PROJEKT Statutu precyzuje, kto z instruktorów, w jakich władzach partyjnych może zasiadać. Zakaz odnosi się do Przewodniczącego ZHP, członków Głównej Kwatery ZHP, komend chorągwi i komend hufców. W projekcie jednoznacznie stwierdzono, że nie mogą oni zasiadać we władzach wykonawczych partii politycznych. A więc aktywność polityczna na przykład komendantów chorągwi lub hufców będzie już możliwa.

Wybory

PROPONUJE się ograniczenie czynnego prawa wyborczego do instruktorów pełniących funkcje instruktorskie i mających zaliczoną służbą instruktorską za ostatni rok (a więc rzeczywiście aktywnych w hufcu) oraz uczestników, ale tylko tych, którzy kierują podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, czyli w rzeczywistości drużynami. Nie znajdą się więc na listach liczni harcerze starsi - przyboczni mianowani na funkcję rozkazem komendanta hufca dwa miesiące przed zbiórką wyborczą. To chyba dobrze.

BIERNE prawo wyborcze będą mieli wyłącznie instruktorzy.

Długość i limit kadencji

PO długiej dyskusji w sprawie długości kadencji proponuje się, aby nadal była ona czteroletnia. Zaproponowano też limit dla Przewodniczącego Związku, Naczelnika, komendantów chorągwi i komendantów hufców do dwóch kadencji, a więc ośmiu lat. To bardzo dyskusyjny projekt, ale w ten sposób w Związku nie będziemy mieli komendantów pełniących swą funkcję lat kilkadziesiąt.

Kolegialność władz

PROPONUJE się odejście od formuły, że Przewodniczący, Naczelnik, komendant chorągwi i komendant hufca są jednoosobową władzą. W przedstawionym projekcie osoby te są członkami odpowiednio: Rady Naczelnej, Głównej Kwatery, komendy chorągwi i komendy hufca, którymi to władzami kierują. Większość ich dotychczasowych uprawnień staje się uprawnieniami władz kolegialnych.

Zjazd sprawozdawczy hufca i chorągwi

PROPONUJE się wprowadzenie zasady udzielania absolutorium w hufcu i chorągwi w czasie zjazdu sprawozdawczego. Zjazd ten rozpatruje sprawozdanie komendy za poprzedni rok i udziela jej absolutorium. W przypadku nieudzielenia absolutorium zjazd wybiera nowego komendanta i komendę. To bardzo dobry zapis.

Rada Naczelna i Główna Kwatera

RADA Naczelna jest władzą uchwałodawczą stowarzyszenia, zaś Główna Kwatera zarządem. Z tych dwóch zapisów wynikają kolejne, precyzujące zadania obu tych władz.

SUGEROWANE zmniejszenie liczebności Rady spowodowane jest zmniejszeniem się stanu Związku i chęcią ograniczenia kosztów jej funkcjonowania (po zmianach Rada liczyłaby 35 osób - po 2 osoby z 17 chorągwi i Przewodniczący ZHP).

Osobowość prawna chorągwi

BĘDZIE istniała możliwość uzyskania przez chorągiew osobowości prawnej indywidualnie dla każdej chorągwi, po spełnieniu warunków określonych w przepisach szczegółowych, decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Naczelna, na wniosek Głównej Kwatery. Chorągiew można też osobowości prawnej pozbawić, co dobrze chroni interesy Związku jako całości.

Funkcja skarbnika

PROPONUJE się wprowadzenie funkcji skarbnika chorągwi i skarbnika ZHP - byliby to członkowie odpowiednio komendy chorągwi i Głównej Kwatery odpowiedzialni za sprawy majątkowe i finansowe. >h4:Wydzielenie działalności gospodarczej w działalności komend

SŁUSZNY projekt zapisu o (wydzielonej) działalności gospodarczej i działalności zarobkowej wymaga jeszcze doprecyzowania, gdyż trudno jest zrozumieć, gdzie kończy się działalność zarobkowa, a zaczyna gospodarcza na przykład w hufcu.

(na podst. materiałów GK ZHP opr. ac) Generuje GazEla