PRZED ZJAZDEM ZHP

hm. Paweł E. Weszpiński HR

Hufiec Warszawa Żoliborz

Publikujemy drugi list hm. Pawła Weszpińskiego, który przemyślenia na temat ZHP prezentował przed zbiórką wyborczą instruktorom swego hufca w tej właśnie formie. Wydaje się, że zawarł w nim refleksje większej grupy instruktorów. Druh Paweł nie uzyskał poparcia w hufcu i nie został delegatem na zjazd. (red.)

Kandydata na zjazd ZHP list drugi

NIE każdy z nas jest na co dzień zainteresowany tym, co dzieje się we władzach naczelnych Związku. Ale przychodzi taki moment, gdy złe decyzje podjęte powyżej nas źle skutkują w naszej codziennej pracy. Dlatego tak ważne jest, byśmy mieli wpływ na te decyzje.

Dorośli

WYOBRAŹMY sobie harcerza w wieku 20-30 lat. Czy właściwym jest mówić o kimś takim "senior"? Zdecydowanie nie. Czy jest on harcerzem starszym? Też nie. Pojawia się grupa dorosłych harcerzy, których nie powinniśmy tracić z naszej harcerskiej rzeczywistości tylko dlatego, że nie są instruktorami. Dla tej grupy wiekowej powinna powstać odrębna metodyka i program. Zjazd jest dobrym miejscem na zapoczątkowanie w ZHP dyskusji o harcerstwie dorosłych, o ich roli w Związku.

Minima

SĄ w ZHP hufce, w których stopień przewodnika nie jest zdobywany, a przyznawany. Są w ZHP seniorzy starający się otrzymać stopnie instruktorskie "za zasługi". Czas doprowadzić do sytuacji, w której w całym ZHP będą obowiązywały minima programowe prób instruktorskich, do sytuacji, w której będziemy wiedzieli, jakiej wiedzy i umiejętności możemy oczekiwać po instruktorze z taką czy inną podkładką.

PODOBNIE winniśmy postąpić z kursami drużynowych. Drużynowy mający swoje prawa, prowadzący pracę wychowawczą w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego musi mieć odpowiednie kwalifikacje, niezależnie od tego, którą drużynę prowadzi.

Jednostki

DO podstawowych jednostek organizacyjnych należy dołączyć kręgi harcerzy dorosłych, których potrzebę istnienia sygnalizowałem wyżej.

RUCHY programowo-metodyczne powinny posiadać prawa jednostek organizacyjnych ZHP, między innymi dla upowszechniania swego dorobku.

Metoda

GDYBYŚMY podjęli próbę zbadania znajomości metody harcerskiej przez drużynowych, okazałoby się najpewniej, że ich znakomita większość nie potrafiłaby jej opisać. Czy nie znając jej, możemy trafnie stosować jej wskazania?

JEDNĄ z najpilniejszych potrzeb ZHP jest współczesne, czytelne, zrozumiałe dla młodych drużynowych opisanie metody harcerskiej. Nie mamy dziś dobrego, odpowiadającego współczesnym realiom podręcznika, w którym wyjaśnione są podstawowe zagadnienia pracy drużynowego, pokazana metoda i zawarty jest komentarz do Prawa Harcerskiego.

KONSTRUUJĄC opis metody harcerskiej, powinniśmy pamiętać, że jedną z najważniejszych, a może najważniejszą jej cechą jest przykład osobisty instruktora.

Regulaminy i instrukcje

JESZCZE kilka lat temu w ZHP panowało swoiste bezprawie. Był to czas, kiedy nie obowiązywały już dawne regulaminy i instrukcje, a nie było jeszcze uchwalonych nowych. Dziś mamy nowe przepisy, które niestety wymagają głębokich korekt. Przepisy finansowe, instrukcja akcji letniej, regulamin musztry, stopnie harcerskie. Duża praca czeka Radę Naczelną, by poprawić wady obowiązujących dokumentów. Nie może być tak, że obowiązujące przepisy, niejednokroć pozostające w sprzeczności lub nadinterpretujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej, przeszkadzają w prowadzeniu pracy jednostek Związku.

Wiek instruktorów

PRZEWODNIK powinien być osobą pełnoletnią.

OPISANA w pierwszym liście propozycja rozszerzenia systemu stopni instruktorskich dawać winna następujące prawa instruktorów:

"ORGANIZATOR" - (od 16 roku życia) - prawo odbierania Obietnicy Zucha i Przyrzeczenia Harcerskiego, prawo prowadzenia drużyny pod opieką dorosłego opiekuna, co najmniej przewodnika;

PRZEWODNIK (od 18 roku życia) - prawo samodzielnego prowadzenia drużyny, prawo samodzielnego prowadzenia obozu/zimowiska drużyny w ramach zgrupowania obozów/zimowiska kilku drużyn, prawo opieki nad zdobywającym stopień organizatora i odbierania Zobowiązania Instruktorskiego, prawo prowadzenia szczepu, bycia członkiem harcerskich komend, uprawnienia wychowawcy kolonijnego;

PODHARCMISTRZ (matura) - prawo prowadzenia samodzielnych obozów/zimowisk drużyny i zgrupowań obozów/zimowisk kilku drużyn, prawo prowadzenia prób na stopnie instruktorskie organizatora i przewodnika, prawo bycia członkiem wszystkich harcerskich komend i komisji rewizyjnych, uprawnienia kierownika placówki letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;

HARCMISTRZ - prawo do prowadzenia prób na wszystkie stopnie instruktorskie, prawo bycia członkiem sądów harcerskich, prawo samodzielnego prowadzenia kształcenia w ZHP.

Kształcenie

NIE zdają egzaminu wprowadzane odznaki kadry kształcącej uprawniające do kształcenia w ZHP. Odznaki te winny być certyfikatem jakości umiejętności i wiedzy instruktorów prowadzących kształcenie. Do uczestnika i jego przełożonych należałby wybór kursu i świadomość, że udział w kursie renomowanym, prowadzonym przez instruktorów z odznakami kadry kształcącej da uczestnikowi najwięcej.

Struktura ZHP

PRACUJĄC nad polepszaniem efektywności struktur Związku, nie możemy dopuścić do wprowadzenia w życie pomysłów organizacyjnego wyodrębnienia poszczególnych poziomów wiekowych członków Związku. Stworzenie, jak niektórzy proponują, odrębnej organizacji wędrowników w ZHP to celowe burzenie harcerskiego ciągu wychowawczego. Tym bardziej szkodliwym wydaje się pomysł wprowadzenia odrębnego Prawa i Przyrzeczenia dla wędrowników (harcerzy starszych). Nie można do tego dopuścić.

TAK jak najważniejszą jednostką organizacyjną w Związku jest drużyna, tak najważniejszym ogniwem organizacyjnym ZHP powinien być hufiec. Generuje GazEla