KONFERENCJA EUROPEJSKA WAGGGS, PRAGA 2001

Czy WAGGGS można zlikwidować? (1)

JAK odpowiedzieć na potrzeby współczesnych dziewcząt i młodych kobiet, przy zachowaniu bogatego dorobku i kultury WAGGGS? O tych problemach dyskutuje się od wielu lat, od 1972 roku Światowe Konferencje podjęły już 45 uchwał na ten temat. W roku 1999 rozpoczął się kolejny etap dyskusji - skautki i przewodniczki zaproponowały kilka zmian wpływających na przyszłość organizacji i dały sobie trzy lata na dyskusje i badania ich ewentualnych skutków. Efekty mają być przedstawione w przyszłym roku na 31. Konferencji Światowej WAGGGS.

ZHP również bierze udział w tym procesie decyzyjnym. Czy jednak gotowi (a zwłaszcza gotowe) jesteśmy do wzięcia udziału w dyskusji? Czy czujemy się na tyle członkami światowego guidingu (skautingu żeńskiego), żeby odczuwać wagę tej decyzji? Czy widzimy, co można zyskać, a co stracić?

DLACZEGO - i czy w ogóle - zmieniać charakter organizacji istniejącej od 75 lat, która, startując od 26 organizacji założycielskich, osiągnęła wielkość 140 organizacji członkowskich? Na czym ta zmiana miałaby polegać?

Dlaczego zmieniać?

WAGGGS nie może pozostać w obecnym kształcie, ponieważ staje się coraz mniej wyrazisty. Obecnie w 7 z 18 organizacji koedukacyjnych, w całości należących do WAGGGS, chłopcy i mężczyźni stanowią powyżej 10% członków, tymczasem pozostałe organizacje od 1998 roku nie mogą zmienić swojego charakteru na koedukacyjny. Z jednej strony męscy członkowie mogą czuć się dyskryminowani. Z drugiej strony misja i wizja gui-dingu koncentruje się na dziewczętach i młodych kobietach. Wiele organizacji skupiających jedynie dziewczęta podkreśla, że obecność chłopców w WAGGGS jest sprzeczna z jego celami, dlatego powinien on pozostać organizacją dziewcząt i młodych kobiet, gdzie wolontariuszkami są kobiety.

BARDZO ważnym problemem jest swoiste współzawodnictwo między organizacjami światowymi. Od kiedy członkiniami WOSM mogą być dziewczęta, co roku ich liczba się zwiększa. Obecnie są one akceptowane w 89 ze 108 organizacji należących tylko do WOSM. Trend ten rozwija się - w WOSM powstają nowe atrakcyjne programy dla dziewcząt, głoszone są idee równych szans dla kobiet i mężczyzn. W chwili, gdy wszystkie organizacje pozarządowe zmagają się z problemem spadku liczby członków, czasami dochodzi do konkurowania na tym polu między organizacjami członkowskimi WOSM i WAGGGS.

W niektórych regionach organizacje skautów i przewodniczek są wspierane przez struktury rządowe i tam, gdzie WOSM zdoła przekonać rządy, że odpowiada zarówno na potrzeby chłopców, jak i dziewcząt, dochodzi dodatkowo do konkurowania tych dwóch organizacji w kwestii pozyskiwania środków finansowych. Trudno też WAGGGS pozyskiwać nowe kraje - te, w których działa już WOSM, posiadający atrakcyjną ofertę zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. W dodatku od roku 1993 nowe organizacje SAGNO nie są już przyjmowane do organizacji światowych, poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi historycznie.

Jak zmieniać?

JAKA formuła organizacji światowej będzie w stanie zapewnić osiąganie misji guidingu w odniesieniu do jak największej liczby dziewcząt i młodych kobiet?

OBECNIE na konferencjach regionalnych rozważane są różne opcje:

* Organizacja dziewcząt i kobiet.

* Organizacja dziewcząt, gdzie w kadrze byliby zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

* Organizacja dziewcząt i niewielu chłopców, z kadrą skupiającą kobiety i mężczyzn (sytuacja obecna).

* Organizacja dziewcząt i chłopców, z kadrą skupiającą kobiety i mężczyzn.

* Nowa organizacja całego światowego skautingu, wypracowana wspólnie z WOSM.

W przypadku dwóch pierwszych opcji misja organizacji pozostałaby taka sama, działalność skupiłaby się na realizacji oferty programowej adresowanej jedynie do dziewcząt i młodych kobiet, zgodnie z ich potrzebami. Pozwoliłoby to na skupienie się na misji guidingu, ale z pewnością spowodowałoby znaczny spadek członkostwa i prawdopodobnie konflikty z częścią organizacji członkowskich.

NASTĘPNE dwie opcje zakładają, że oferta organizacji byłaby skierowana zarówno do dziewcząt i do chłopców, ale szczególnie do dziewcząt i młodych kobiet. Wymagałoby to sformułowania misji organizacji zarówno w kontekście osobnych grup chłopców i dziewcząt, jak i w kontekście koedukacyjnym. Konsekwencją takiej formuły byłaby otwartość na wszelkie typy organizacji członkowskich, ale też jeszcze szersze niż dotąd współzawodniczenie z WOSM i mniejszą wyrazistość.

POŁĄCZENIE się w jedną organizację światową (opcja ostatnia) byłoby rozwiązaniem pozwalającym na działanie na rzecz wszystkich organizacji członkowskich, zapewne wyzwalającym wiele nowych pomysłów i energii, wymagającym jednak podjęcia ogromnych zmian i grożącym utratą niektórych dużych organizacji członkowskich.

hm. Ewa Gąsiorowska

WOSM

ORGANIZACJA światowa pierwotnie skupiająca organizacje męskie, od 1973 również koedukacyjne.

WAGGGS

ORGANIZACJA światowa zrzeszająca organizacje przewodniczek i skautek, od 1972 do 1998 przyjmująca organizacje koedukacyjne.

SAGNO

(SCOUT and Guide National Organizations - organizacje narodowe skautów i przewodniczek) - typ organizacji, w której dziewczęta są indywidualnymi członkiniami WAGGGS, a chłopcy - członkami indywidualnymi WOSM; formuła ta powstała w 1972 roku, tego typu organizacją jest ZHP.

OBECNIE 1 mln dziewcząt to członkinie WOSM - 4% z 25 mln członków; do WAGGGS należy 11 600 chłopców - 0,12% z 10 mln członków (dane przybliżone z 2000 roku).

OBECNIE istnieją 24 samodzielne organizacje członkowskie typu SAGNO i 23 organizacje wchodzące w skład federacji krajowych (ok. 12 mln członków). Generuje GazEla