Zima w mieście, zima na wsi

Poznajemy Prawa Dziecka

Deklaracja praw dziecka z 1959 r. stwierdza, że dziecko powinno mieć pełną możliwość wypoczynku. Konwencja o prawach dziecka rozwija tę myśl. Głosi, że dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych odpowiednich do jego wieku. Ma też prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym. Państwo ma szanować oraz popierać prawa dziecka. Ma też sprzyjać tworzeniu możliwości działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej.

Wypoczynek ma na celu zaspokojenie podstawowej potrzeby odprężenia i snu.

Czas wolny to czas robienia tego, co się chce.

Zajęcia rekreacyjne obejmują szereg działań podejmowanych według swego wyboru dla przyjemności. Mogą to być zajęcia sportowe, aktywność twórcza w dziedzinie sztuki czy rzemiosła, działalność naukowa, techniczna, rolnicza itp.

Zabawa jest czymś najbardziej właściwym dzieciństwu. Obejmuje działalność niekontrolowaną przez dorosłych i niekoniecznie odbywającą się według jakichś reguł. Dzieci mają prawo do podejmowania wyżej scharakteryzowanych działań z rówieśnikami, ale także wspólnie z dorosłymi. Dorośli mają przy tym obowiązek dbać, aby dziecko nie podejmowało aktywności dla niego szkodliwej. Przeciwnie, czas wolny, wypoczynek, zabawa, powinny przyczyniać się do fizycznego i umysłowego rozwoju dziecka.

Wypoczynek jest dla dziecka równie ważny, jak wyżywienie, odzież czy dach nad głową. Dziecko potrzebuje pewnych przedziałów czasu między nauką i między pracą. Stąd ustawodawcy wielu krajów określają, ile czasu musi upłynąć między końcem jednego okresu, a początkiem drugiego (następnego) okresu nauki czy pracy.

Dla zabaw i spędzania wolnego czasu dziecko potrzebuje przestrzeni, boisk sportowych, placów gier, odpowiednio wyposażonych sal, parków, pływalni itp. Trzeba też pamiętać, że dziecko jest nie tylko konsumentem sztuki, ale i jej twórcą. Twórczość ta powinna mieć warunki rozwoju, powinna być odpowiednio eksponowana.

Prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy mają wszystkie dzieci w równym stopniu. I w tym zakresie należy dbać. aby z prawa tego mogły korzystać dziewczęta w tym samym stopniu, co chłopcy (dziewczęta, jak wiadomo w znacznie szerszym zakresie niż chłopcy są angażowane do prac domowych).

Takie same prawa, jak dzieci normalne, mają dzieci niepełnosprawne, a także dzieci pozbawione wolności. Słowem, zapewnienie wszystkim dzieciom równych szans ma wielkie znaczenie również dla realizacji omawianego poniżej zadania.

Przedstawiamy propozycję na wspólne spędzenie czasu wolnego podczas ferii zimowych. Myślą przewodnią będą Prawa Dziecka, do przestrzegania których jesteśmy zobowiązani każdego dnia. Postarajcie się, aby w ich realizacji uczestniczyli także wasi rodzice, znajomi.Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy!

Na pewno niejednokrotnie podczas letnich czy zimowych wyjazdów Twoja drużyna spotykała się z miejscowymi harcerzami. Nawiązały się przyjaźnie, które warto kontynuować. Dlatego też proponujemy ci, abyś z drużynowym z zaprzyjaźnionej ekipy pomyślał o wspólnym spędzeniu ferii przez wasze drużyny.

A może warto przypomnieć sobie drużynowych, z którymi spotykaliście się podczas narad lub kursów? Na pewno wśród nich znajdziecie wielu chętnych do wspólnego spędzenia zimowych ferii.

Realizację zadań zaplanujcie dwuetapowo. W pierwszym tygodniu ferii, np. przez pięć dni, twoi harcerze goszczą swoich przyjaciół w mieście, w drugim wyjeżdżają na wieś. Podsumowanie zadań nastąpi w najbliższy weekend po feriach, w dowolnie wybranym miejscu. Możecie wtedy zaprosić osoby, które pomagały w ich realizacji. Przygotujcie wystawę swoich prac, ognisko lub kominek.

Jako bazę noclegową możecie wykorzystać pomieszczenia zaprzyjaźnionych szkół lub zorganizować noclegi u kolegów czy koleżanek w domu - wybór należy do was.Czas na program

Zadania, które przedstawiam poniżej, można realizować zarówno w mieście jak i na wsi.

1. Prawo dziecka do rejestracji jego urodzenia, do nazwiska, do uzyskania obywatelstwa oraz poznania swoich rodziców.

Konwencja o prawach dziecka stanowi, że niezwłocznie po urodzeniu dziecka powinien być sporządzony akt jego urodzenia. Dziecko, o ile jest to możliwe, ma prawo do poznania swoich rodziców i pozostawania pod ich opieką. Rejestracja urodzin dziecka jest oficjalnym uznaniem, że ono istnieje, że państwo docenia znaczenie tego faktu, że dziecko uzyskuje status osoby. Rejestracja dziecka jest środkiem zapewniającym mu bezpieczeństwo. Powinna nastąpić niezwłocznie po urodzeniu.

Zadania:

* Porozmawiajcie z rodzicami, w domowym archiwum poszukajcie waszego aktu urodzenia.

* Odwiedźcie waszą parafię, poproście księdza proboszcza o wgląd w księgi parafialne, (sami nie szukajcie), spróbujcie odnaleźć swoje dane.

* Udajcie się do właściwego dla miejsca swego urodzenia (o ile leży ono blisko miejsca zamieszkania) Urzędu Stanu Cywilnego, tam poproście o odszukanie swojego nazwiska.

* W biurze ewidencji ludności odnajdźcie informacje dotyczące swojej osoby, poproście o wydruk komputerowy, zwróćcie uwagę na numer identyfikacyjny, tzw. PESEL. Dowiedzcie się, czemu służy.

* Sporządźcie teczkę własnych akt osobowych dotyczących waszej osoby.


2. Prawo dziecka do przebywania razem ze swymi rodzicami.

Środowisko rodzinne w sposób najbardziej korzystny przyczynia się do pełnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Państwo ma obowiązek zapewnić, aby dziecko nie było oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli bądź woli dziecka. Wola samego dziecka nie jest w tej sprawie rozstrzygająca. Dobro dziecka polega właśnie na tym, aby wychowane było w rodzinie.

Zadania:

W połowie ferii (między jednymi odwiedzinami a drugimi) zaproponujcie swoim rodzicom wspólne spędzenie weekendu. Możecie:

* zorganizować wyjazd do teatru, połączony ze zwiedzaniem miasta, w którym będziecie przebywać,

* oderwać się od zgiełku miasta i wyjechać do miejscowości, w której przebywaliście; ognisko, kulig, konne przejażdżki znakomicie pozwolą wypocząć wam i waszym rodzicom,

* udokumentować te eskapady (zdjęcia, film wideo).


3. Prawo dziecka do wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach, które go dotyczą.

Dziecko ma prawo do uczestniczenia w procesie decyzyjnym dotyczącym jego życia oraz do wpływania na decyzje mające dla niego znaczenie. Dotyczy to między innymi sfery życia rodzinnego oraz decyzji podejmowanych na szczeblu lokalnym, odnoszących się do środowiska. Dziecko ma prawo wyrażać opinię we wszystkich sprawach, które go dotyczą.

Zadania:

* Wspólnie z zastępem zorganizujecie na terenie miejscowości (tych, w których mieszkacie i tych odwiedzanych) zwiad, podczas którego zbierzecie informacje o stopniu przestrzegania przez lokalne władze i inne jednostki administracji, szpitale, placówki opiekuńcze, praw dziecka.

* Zasięgnijcie opinii na ten temat także wśród dzieci. Możecie to zrobić w formie konkursu plastycznego.

* Podsumowując akcję, zorganizujcie w miejscu najbardziej odwiedzanym przez społeczność lokalną (gmach urzędu miasta czy gminy, kościół, budynek OSP itp.) wystawę prezentującą wasze spostrzeżenia. Nie zapomnijcie o pozyskaniu zgody na tę działalność u właścicieli budynków.


4. Prawo dziecka do wolności myśli, sumienia i religii.

Prawo to obejmuje m.in. wolność manifestowania swej religii lub przekonania bądź indywidualnie, bądź razem z innymi, publicznie lub prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, modlitwę i uprawianie kultu.

Zadania:

* Zorganizujcie zwiad w celu poznania miejsc kultu religijnego w mieście i na wsi. Odszukajcie osoby innego wyznania, które opowiedzą o swojej religii, zwyczajach i obrzędach. Odpowiedzą także na pytanie - jak im się żyje, czy nie są prześladowane z powodu innej wiary. Porozmawiajcie z księdzem, pastorem itd. Zebrane materiały możecie wykorzystać na lekcjach religii.


5. Prawo dziecka do prywatności.

Prywatność dziecka ma być zapewniona we wszystkich sytuacjach i środowiskach, w jakich ono się znajduje. Powinna być zagwarantowana w rodzinie, w instytucjach opiekuńczych, w szkole, w miejscach pracy, w zakładzie służby zdrowia, a także w zakładach, w których są umieszczone dzieci, które weszły w konflikt z prawem karnym lub są o to podejrzane.

Prywatność ma być także zapewniona w kontaktowaniu się z innymi osobami, w tym gdy dziecko poszukuje rady lub doradztwa, zwłaszcza gdy dziecko jest krzywdzone, również w rodzinie.

Zadania:

* Podczas swoich zimowych wędrówek sporządźcie mapę zagrożeń, na które możecie być narażeni. Dowiedzcie się także, kto i w jakich sytuacjach może wam pomóc (psycholog w poradni, pedagog szkolny, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, sąd, policja). Wyeksponujcie te informacje w swoich szkołach.


6. Prawo dziecka do uczestniczenia w zgromadzeniach mających pokojowy charakter.

W pewnych sytuacjach i w takich środowiskach, jak szkoła lub miejsce zamieszkania, dziecko może legalnie zorganizować zgromadzenie i kierować nim. Dotyczy to zwłaszcza zgromadzeń odbywanych w ramach organizacji, do której dziecko należy, za zgodą i wiedzą rodziców czy prawnych opiekunów.

Zadania:

* Przygotujcie i przeprowadźcie - oczywiście po uzyskaniu zgody właściwych organów lokalnej administracji terenowej - happening: "Mamo, Tato, rzuć palenie - wędruj z nami po terenie".

Poproście o pomoc lekarzy, nauczycieli, pracowników urzędu gminy czy miasta, radnych. Może uda się wam pozyskać sponsorów. Przygotujcie plakaty informujące o akcji, powielcie ulotki, wykonajcie stroje i potrzebne rekwizyty. W miejscach, gdzie przebywa wielu ludzi, a szczególnie tam, gdzie są dzieci, wyznaczcie "Strefy wolne od dymu tytoniowego".

Z przeprowadzonej akcji sporządźcie dokumentację, a meldunki prześlijcie do macierzystych komend chorągwi.


7. Prawo dziecka do nauki.

Prawo do nauki odnosi się nie tyko do nauczania w szkołach. Według UNESCO słowo "nauka" obejmuje cały proces życia społecznego, realizowany przy pomocy środków, którymi jednostki i grupy społeczne uczą się świadomie rozwijać dla siebie i dla dobra wspólnoty narodowej i międzynarodowej pełnię swoich osobistych możliwości, postaw i uzdolnień oraz wiedzy.

Zadania:

* Korzystając z uprzejmości zaprzyjaźnionych dyrekcji szkół, zorganizujcie w pracowniach informatyki mini-kurs posługiwania się komputerem. Uczestnikami szkolenia mogą być młodsi koledzy i koleżanki lub ci, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności.

* Uruchomcie także kawiarenkę internetową, w której będziecie wymieniać informacje o realizacji zadań z zaprzyjaźnioną drużyną czy zastępem.

Możecie także wziąć udział w konkursie internetowym, organizowanym przez Dział Programowy GK ZHP (szczegóły na stronach www.zhp.org.pl).


8. Prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski.

Dziecko fizycznie lub psychicznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach szanujących jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających dziecku aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty.

Zadania:

* Wspólnie z drużyną partnerską zorganizujcie zwiad, podczas którego odnajdziecie miejsca niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo (szczególnie dzieci).

* Sporządźcie mapę barier architektonicznych waszych miejscowości - zaznaczcie na nich budynki (urzędy, szkoły, kina, sklepy itd...), w których one występują.

* Wystosujcie list do władz miasta czy gminy, w której zwrócicie uwagę na problemy osób niepełnosprawnych oraz wskażecie sposoby ich szybkiego rozwiązania.

Przedstawione powyżej propozycje nie wyczerpują tematu związanego z Prawami Dziecka. Możecie je dowolnie modyfikować, dostosowując do własnych potrzeb.


Podsumowanie

Pamiętajcie, że żadne z przedsięwzięć, które realizowaliście nie może pozostać bez podsumowania. Możecie tego dokonać na wspólnym spotkaniu drużyn podczas kolejnej wolnej soboty czy niedzieli.

Należy także pokazać waszą pracę szerszemu gremiu.

Dobrym pomysłem jest zorganizowanie uroczystej sesji w szkole, szczepie, drużynie, na temat Prawa Dziecka w mojej miejscowości. W celu jej przygotowania porozumcie się z odpowiednią Komisją Oświaty, możecie także zaprosić przedstawiciela UNICEFU czy Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Sesja może być poprzedzona konkursem, który przeprowadzicie w szkołach waszej gminy a dotyczącym znajomości praw przez uczniów.

Poniżej przedstawiam przykładowy test, który sprawdza znajomość w/w tematyki wśród dzieci.


KONKURS WIEDZY O PRAWACH DZIECKA

Przeczytaj uważnie pytania i w każdym zaznacz tylko jedną poprawną odpowiedź.

1. Kiedy została uchwalona Genewska Konwencja Praw Człowieka?

a) 1924 r.

b) 1934 r.

c) 1944 r.

d) 1914 r.

2. Podaj datę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka:

a) 20.12.1989

b) 21.11.1979

c) 20.11.1989

d) 01.06.1989

3. Czy w myśl konwencji dziecko to:

a) każda istota ludzka poniżej 18 lat

b) każda istota ludzka poniżej 16 lat

c) każda istota ludzka poniżej 15 lat

d) każda istota ludzka poniżej 14 lat

4. Do badania postępów dokonywanych przez Państwa-strony w realizacji zobowiązań przewidzianych w Konwencji ustanowiono:

a) Komitet Praw Dziecka

b) Komitet Ochrony Dziecka

c) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

d) Inne

5. Prawo do życia to:

a) zakaz bezprawnego zabijania

b) zakaz używania przemocy

c) zakaz leczenia

d) zakaz bójek

6. Czy każde Państwo może przystąpić do konwencji?

a) tak

b) nie

7. Prawa i obowiązki rodzicielskie to:

a) prawo wychowania dziecka we własnym domu

b) prawo wychowania i kierowania własnym dzieckiem, obowiązek dbania o jego rozwój i bezpieczeństwo

c) prawo wychowania dziecka do życia w rodzinie katolickiej

d) prawo wychowania dziecka i nakładanie mu różnych obowiązków

8. Konwencję ratyfikowano w Polsce:

a) 30.05.1991

b) 30.04.1991

c) 21.06.1991

d) 20.11.1989

9. Rodzina zastępcza to:

a) rodzina, która wychowuje dziecko innych rodziców

b) specjalnie powołana instytucja do rozstrzygania spraw rodzinnych

c) placówka opiekuńcza dla dzieci

d) letni obóz dla dzieci

10. Dokument ratyfikujący konwencję ze strony polskiej podpisali:

a) Lech Wałęsa, Krzysztof Skubiszewski

b) Aleksander Kwaśniewski, Krzysztof Skubiszewski

c) Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Geremek

d) Lech Wałęsa, Bronisław Geremek

11. Prawo do tożsamości to:

a) prawo do zachowania własnego wyglądu

b) prawo do zachowania własnego domu

c) prawo do zachowania własnej niepowtarzalności

d) szczególne uprawnienia, np.: miejsce w autobusie dla matki z małym dzieckiem

12. Ile praw związanych z dziećmi zapisano w Konwencji:

a) 39

b) 40

c) 41

d) 42

13. Tolerancja to:

a) robienie przykrości, wyrządzanie krzywdy

b) przynależność do określonego narodu

c) sposób myślenia o świecie

d) uznanie, że ludzie mają prawo być "inni"

14. Trzy główne obszary praw zawarte w Konwencji to:

a) prawa osobiste, socjalne, polityczne

b) prawa osobiste, gospodarcze, wojenne

c) prawa cywilne, osobiste, kościelne

d) prawa osobiste, szkolne, gospodarcze

15. Polski Komitet Praw Dziecka mieści się:

a) w Warszawie

b) w Krakowie

c) w Gdańsku

d) w Lublinie

16. Dyskrecja to:

a) umiejętność zachowania tajemnicy

b) zdolność logicznego myślenia

c) zakaz wtrącania się w cudze sprawy osobiste

d) obowiązek czytania korespondencji innych

17. Władza rodzicielska to:

a) prawo rodziców do karania dzieci

b) prawo dzieci do wychowywania się bez udziału rodziców

c) obowiązek kochania dzieci przez rodziców

d) prawa rodziców do wychowywania dziecka

18. Prawo do nauki to:

a) obowiązek zagwarantowania dostępu do różnych źródeł informacji

b) obowiązek dostępu do wiedzy

c) możliwość pobierania nauki, bez względu na majątek, pochodzenie

d) umiejętność czytania i pisania

19. Prawo polskie zezwala na:

a) łagodne karcenie (klaps)

b) częste bicie (niezbyt mocne)

c) systematyczne bicie

d) nie zezwala w ogóle na stosowanie kar cielesnych

20. Demokracja to:

a) sposób rządzenia, polegający na podejmowaniu decyzji przez jedną osobę

b) sposób rządzenia, polegający na podejmowaniu decyzji przez określoną organizację

c) sposób rządzenia, polegający na podejmowaniu decyzji przez przedstawicieli wybranych przez większość

d) zgoda na podejmowanie własnych decyzji

21. Godność człowieka to:

a) poczucie honoru, dumy

b) złe, negatywne zachowanie

c) prawa rodziców do wychowania dziecka

d) zdolność logicznego myślenia

22. Organizacja zajmująca się z ramienia ONZ pomocą dzieciom, będącym w trudnych sytuacjach to:

a) UNESCO

b) UNICEF

c) WHO

d) Unia Europejska

23. Skrót TPD oznacza:

a) Towarzystwo Przyjaciół Dorosłych

b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

c) Teka Praw Dziecka

d) Komitet Praw Dziecka

24. W Polsce o odebraniu dziecka rodzicom może zdecydować:

a) rodzina

b) sąd

c) Komitet Ochrony Praw Dziecka

d) Policja

25. Dyskryminacja to:

a) prawo do wyrażania własnej opinii

b) ustalanie wspólnego poglądu

c) prześladowanie, gorsze traktowanie kogoś ze względu na jego cechę

d) przynależność do danej grupy


Klucz poprawnych odpowiedzi:

1. A

2. C

3. A

4. A

5. A

6. A

7. B

8. B

9. A

10. A

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. A

17. D

18. C

19. A

20. C

21. A

22. B

23. B

24. B

25. C

UWAGA - BARDZO WAŻNE !!!!!

Zastępy (drużyny) realizujące zadania NAZ proszone są o nadsyłanie meldunków z ich przebiegu w terminie do 1 kwietnia na adres macierzystej komendy chorągwi.

Wszystkim tym, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w NAL 2001, wyślemy specjalne karty zgłoszenia wraz z dodatkowymi materiałami.

Kierownik Zespołu

Harcerstwo na wsi

hm. Tomasz Fliszkiewicz Generuje GazEla